Bank Spółdzielczy
w Barcinie

Menu

Nawigacja

Treść strony

PROCEDURA WNIOSKOWANIA O ODROCZENIE TERMINÓW PŁATNOŚCI RAT KREDYTOWYCH/ODSETKOWYCH DLA PRZEDSIĘBIORCÓW, ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH ORAZ WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH


Klientom, których sytuacja finansowa uległa pogorszeniu w związku z pandemią koronawirusa, Bank Spółdzielczy w Barcinie udostępnia rozwiązania pozwalające m.in.: odroczyć ratę kredytu lub odnowić okres kredytowania kredytów w rachunku bieżącym

Proponujemy zawieszenie:

 • spłaty raty kapitałowo-odsetkowej na okres do 3 miesięcy;

 • części kapitałowej na okres do 6 miesięcy – odsetki płatne w terminach wynikających z umowy kredytu;

 • raty odsetkowej na okres do 3 miesięcy.

W jaki sposób można wnioskować o zawieszenie spłaty kredytu?

Wnioski o zawieszenie spłaty kredytu można składać za pośrednictwem:

 • adresu e-mail: bank@bsbarcin.pl – prosimy przesłać podpisany przez Kredytobiorcę skan wniosku;

 • w placówkach Banku;

 • przesyłki listownej na adres Banku: Bank Spółdzielczy w Barcinie, ul. Kościelna 8, 88-190 Barcin.

W trosce o bezpieczeństwo Państwa oraz naszych Pracowników zachęcamy do składania Wniosków o zawieszenie spłaty kredytu za pomocą kanałów elektronicznych.

Bank umożliwia i akceptuje składanie wniosków różnymi kanałami, w tym kanałami elektronicznymi. Bank zrealizuje poprawnie złożony wniosek wskazanymi powyżej kanałami. Nie ma obecnie potrzeby dostarczania przez Klienta oryginału tego Wniosku do Banku. Jednakże w przyszłości, po ustaniu pandemii, Bank może skorzystać z prawa do żądania dostarczenia oryginału Wniosku. Informacja o takiej konieczności przekazana zostanie Klientowi indywidualnie. Nie dotyczy to Klientów, którzy złożyli Wniosek w placówce Banku lub listownie.

Kto może złożyć wniosek o zawieszenie spłaty rat kredytu?

Opcja zawieszenia spłaty kredytu jest dostępna dla Kredytobiorców, którzy uzasadnią konieczność zawieszenia spłaty kredytu pogorszeniem swojej sytuacji finansowej spowodowanej pandemią koronawirusa.

Jak należy uzasadnić konieczność zawieszenia spłaty kredytu?

We wniosku należy wskazać w jaki sposób/ w jakich obszarach pogorszyła się sytuacja finansowa Kredytobiorcy i jak to wpływa na konieczność zawieszenia spłaty rat.

Czy rozpatrzenie Wniosku o zawieszenie spłaty kredytu jest płatne?

Rozpatrzenie Wniosku o zawieszenie spłaty kredytu jest bezpłatne.


Zawarcie aneksu.

Pozytywna decyzja, wiąże się z zawarciem aneksu do umowy kredytu zmieniającego harmonogram spłat kredytu. Aneks będzie można podpisać:

 • korespondencyjnie,

 • w centrali Banku.

Podpisanie aneksu korespondencyjnie:

 • aneks otrzymają Państwo wiadomością zwrotną na wskazany we wniosku adres email,

 • prosimy o wydrukowanie aneksu w dwóch egzemplarzach, podpisanie egzemplarzy i zaparafowanie każdej strony aneksu,

 • wysłanie dwóch egzemplarzy oryginałów aneksu pocztą (listem poleconym) na adres Bank Spółdzielczy w Barcinie, ul. Kościelna 8, 88 – 190 Barcin lub dostarczenie do placówki Banku. Prosimy na kopercie umieścić dopisek „ Odroczenie rat COVID – 19”,

 • Bank niezwłocznie odeśle podpisany przez Bank drugi egzemplarz aneksu na adres korespondencyjny.

 

WAŻNE !!!

BRAK ODPOWIEDNIEGO UZASADNIENIA WNIOSKU MOŻE SKUTKOWAĆ NEGATYWNYM JEGO ROZPATRZENIEM.

PRZED WYSŁANIEM WNIOSKU PROSIMY O DOKŁADNE SPRAWDZENIE CZY WSZYSTKIE POLA ZOSTAŁY WYPEŁNIONE ORAZ CZY DOKONANO WYKREŚLEŃ.

Kursy walut

Kursy walut Banku Spółdzielczego

Kursy walut Banku Spółdzielczego w Barcinie

Dane z dnia: 2021-01-21
1 CHF4.1974[kurs w dół]0.0000
1 EUR4.5237[kurs w dół]0.0000
1 GBP5.1069[kurs w dół]0.0000
1 USD3.7303[kurs w dół]0.0000

Aktualności

Kalkulator kredytowy

Wyliczenie może odbiegać od rzeczywistych spłat.

%
Okres kredytowania:
Spłata kredytu:

Stopka