Bank Spółdzielczy
w Barcinie

Menu

Nawigacja

Treść strony

Zapis n/w śmierci

Szanowni Państwo,

W związku z wejściem w życie 1 lipca 2016r. Ustawy z dnia 9 października 2015r o zmianie ustawy- Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U. 2015. poz.1864) informujemy o możliwości złożenia dyspozycji wkładem na wypadek śmierci.

Posiadacze rachunków bankowych, które nie są prowadzone jako rachunki wspólne mają możliwość złożenia dyspozycji wkładem na wypadek śmierci. W przypadku złożenia takiej dyspozycji w przypadku śmierci, środki zgromadzone na rachunkach zostaną wypłacone wskazanym przez Państwa osobom bliskim.

Zasady składania dyspozycji wkładem na wypadek śmierci zawarte zostały w art. 56 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r Prawo bankowe ( Dz.U. 2015.128 j.t)

  1. Posiadacz rachunku oszczędnościowego, rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego lub rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej może polecić pisemnie bankowi dokonanie po swojej śmierci - wypłaty z rachunku wskazanym przez siebie osobom: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu określonej kwoty pieniężnej (dyspozycja wkładem na wypadek śmierci).
  2. Kwota wypłaty, o której mowa w ust. 1, bez względu na liczbę wydanych dyspozycji, nie może być wyższa niż dwudziestokrotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za ostatni miesiąc przed śmiercią posiadacza rachunku.
  3. Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci może być w każdym czasie przez posiadacza rachunku zmieniona lub odwołana na piśmie.
  4. Jeżeli posiadacz rachunku wydał więcej niż jedną dyspozycję wkładem na wypadek śmierci, a łączna suma dyspozycji przekracza limit, o którym mowa w ust. 2, dyspozycja wydana później ma pierwszeństwo przed dyspozycją wydaną wcześniej.
  5. Kwota wypłacona zgodnie z ust. 1 nie wchodzi do spadku po posiadaczu rachunku.
  6. Osoby, którym na podstawie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci wypłacono kwoty z naruszeniem ust. 4, są zobowiązane do ich zwrotu spadkobiercom posiadacza.

Kursy walut

Kursy walut Banku Spółdzielczego

Kursy walut Banku Spółdzielczego w Barcinie

Dane z dnia: 2021-09-21
1 CHF4.2172[kurs w górę]+0.0243
1 EUR4.5999[kurs w górę]+0.0210
1 GBP5.3712[kurs w górę]+0.0079
1 USD3.9282[kurs w górę]+0.0400

Aktualności

Kalkulator kredytowy

Wyliczenie może odbiegać od rzeczywistych spłat.

%
Okres kredytowania:
Spłata kredytu:

Stopka