ROR Student

ROR Student

Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy Student otwierany jest przez Bank dla osób fizycznych o pełnej zdolności do czynności prawnych w wieku od 18 do 25 roku życia. Służy do przechowywania środków pieniężnych i dokonywania rozliczeń.

ROR Student służy do korzystania:

  • z kart płatniczych,
  • ze zleceń stałych,
  • z poleceń zapłaty,
  • z kredytu odnawialnego,
  • z bankowości elektronicznej i mobilnej,
  • z usługi SMS,
  • z profilu zaufanego,
  • z platformy 500+ i dobry start.