Rachunki bieżące i pomocnicze

Rachunki bankowe

Bank prowadzi rachunki bankowe dla:

 • osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,
 • spółek cywilnych,
 • spółek prawa handlowego,
 • wspólnot mieszkaniowych,
 • innych podmiotów np.: fundacji, organizacji społecznych, stowarzyszeń, komitetów wyborczych.

Rachunek bieżący może być prowadzony w PLN, natomiast rachunek pomocniczy zarówno w PLN jak i w walutach wymienialnych GBP, USD i EUR.

Rachunek bieżący umożliwia:

 • gromadzenie środków pieniężnych,
 • przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych krajowych i zagranicznych,
 • zlecanie Bankowi regulowania jednorazowych lub okresowych zobowiązań i płatności wobec osób trzecich; korzystanie ze stałych zleceń płatniczych,
 • uzyskanie i korzystanie z kredytu w rachunku bieżącym,
 • korzystanie z bankowości internetowej,
 • udzielenie gwarancji i poręczeń,
 • korzystanie z kart płatniczych.

Otwarcie rachunku bankowego następuje po przedłożeniu odpowiednich dokumentów w zależności od jego statusu prawnego, wypełnieniu i złożeniu karty wzorów podpisów oraz podpisaniu umowy pomiędzy Bankiem a osobą występującą o jego otwarcie.

W ramach zawartej umowy, na pisemny wniosek Posiadacza rachunku, mogą być otwarte rachunki pomocnicze, służące do przechowywania wyodrębnionych środków pieniężnych przeznaczonych na określone cele.